logo Strategická inteligence pro výzkum a inovace
O Projektu

Účelem projektu „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+) je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblastech:

 • podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
 • velkých výzkumných infrastruktur,
 • výzkumné a inovační specializace,
 • technologického rozvoje,
 • rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

Projekt zajišťuje kontinuální systematickou podporu MŠMT, MPO a dalším institucím při získávání strategických informací založených na datech pro rozvoj VaVaI ve výše uvedených oblastech. Stěžejním výsledkem projektu je systematické využívání kapacit strategické inteligence pro účely přijímání informovaných strategických rozhodnutí o podpoře mezinárodní spolupráce ve VaVaI, velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné a inovační specializace, technologického rozvoje, rozvoje lidských kapacit pro výzkum a inovace, otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě a souvisejících činností ve VaVaI. Projekt bezprostředně reaguje na poptávku veřejné správy po nezávislých odborných podkladech pro strategické řízení systému VaVaI. Výsledky ve vyjmenovaných oblastech však mohou být využívány širším spektrem aktérů výzkumné a inovačního systému v ČR.

Projekt STRATIN+ je strukturován do následujících modulů, jež rozvíjejí strategickou inteligenci v konkrétních segmentech politiky VaVaI:

  Modul 1 – Výzkumné a inovační systémy
  • Okruh aktivit 1.1 – Analytická podpora politik na podporu internacionalizace VaVaI v ČR
  • Okruh aktivit 1.2 – Analytická podpora řízení a aktualizace Národní RIS3
  • Okruh aktivit 1.3 – Evaluace průběhu, výsledků a přínosů Národní RIS3 a souvisejících strategií
  • Okruh aktivit 1.4 – Analýza socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur

  Modul 2 – Horizon scanning a strategický foresight
  • Okruh aktivit 2.1 – Technology scanning – identifikace a posuzování nových technologií
  • Okruh aktivit 2.2 – Strategický foresight pro internacionalizaci VaVaI
  • Okruh aktivit 2.3 – Strategický foresight pro inteligentní specializaci

  Modul 3 – Věda, vzdělávání a trh práce
  • Okruh aktivit 3.1 – Analýzy přípravy odborníků pro uplatnění ve VaVaI
  • Okruh aktivit 3.2 – Analýzy podmínek pro uplatnění ve VaVaI
  • Okruh aktivit 3.3 – Analýzy vybavenosti podniků odborníky v oblasti VaVaI a jejich připravenosti pro spolupráci s výzkumnou sférou
  • Okruh aktivit 3.4 – Analýzy změn trhu práce vlivem využívání výsledků VaVaI v praxi
  • Okruh aktivit 3.5 – Analýzy stavu a dynamiky mezinárodní vědecko-výzkumné mobility
  • Okruh aktivit 3.6 – Monitorování administrativních bariér mezinárodní mobility

  Modul 4 – Gender a věda
  • Okruh aktivit 4.1 – Monitoring a evaluace plnění strategických cílů a politik genderové rovnosti ve VaVaI a návrhy strategických řešení
  • Okruh aktivit 4.2 – Tvorba a implementace metodiky hodnocení dopadu aktivit na podporu genderové rovnosti
  • Okruh aktivit 4.3 – Odborná podpora veřejné správy při implementaci pravidel pro vyrovnávání příležitostí ve VaVaI
  • Okruh aktivit 4.4 – She Figures Czech Republic

  Modul 5 – Věda, technologie a společnost
  • Okruh aktivit 5.1 – Podpora odpovědného VaVaI
  • Okruh aktivit 5.2 – Technologie pro udržitelný rozvoj

  Modul 6 – Odborná komunita pro VaVaI
  • Okruh aktivit 6.1 – Odborné semináře a workshopy
  • Okruh aktivit 6.2 – Krátkodobé stáže pracovníků veřejné správy
  • Okruh aktivit 6.3 – Vydávání periodika Ergo

Projekt STRATIN+ je řešen s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (kód projektu MS2104).

Výstupy

Rok Název Odkaz
2023 Výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence v České republice PDF
2023 Spolupráce CZ a UK organizací v rámcových programech EU před Brexitem a po něm PDF
2023 Metodické postupy pro posuzování socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR PDF
2023 Příloha 1 k Metodickým postupům pro posuzování socioekonomických dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR - přehled indikátorů PDF
2023 Interim analýza aktivity mobility PDF
2023 Výzkumné organizace a jejich mezisektorová spolupráce v letech 2018-2022. Jedná se o vizualizaci hierarchické struktury výzkumných organizací v ČR a indikátorů jejich spolupráce s podniky na projektech evidovaných v CEP IS VaVaI. Odkaz
2022 Databáze informací o výzkumných systémech v zahraničních zemích – aktualizace 2022 Odkaz
2022 Analýza mezinárodní spolupráce ve VaVaI a návrh doporučení ke zlepšení účasti ČR v Horizontu Evropa PDF
2022 Vizualizace sítí spolupráce mezi organizacemi příjemců grantů ERC CZ na výstupech z RIV a WOS Odkaz
2022 Analýza aktuálního stavu kapacit pro implementaci EOSC v ČR PDF
2022 Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Indie PDF
2022 Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael PDF
2022 Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa (Policy Brief) PDF
2022 Mapování sítí v oblasti mezinárodní spolupráce ve VaVaI:potenciál pro zapojení do rámcových programů EU PDF
2021 Analýza přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR PDF
2021 Příloha k analýze přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR PDF
2021 Závěrečné hodnocení Národního programu udržitelnosti II (LQ) PDF
2021 Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa PDF

Rok Název Odkaz
2023 Vesmírné technologie (Technology Brief) PDF
2023 Zpráva From Foresight for smart specialisation to engagement in EU research programmes, missions and partnerships PDF
2022 Souhrnná zpráva z workshopu CZ-PRES „Foresight in R&I“ (7.10.2022) PDF
2022 Vymezení KETs pro účely NRIS3 a návodné otázky pro zařazení nových průřezových technologií PDF
2022 Virtuální a rozšířená realita: Výzkumné a inovační kapacity v Česku (Technology Brief) PDF

Rok Název Odkaz
2024 Mezinárodní vědeckovýzkumná mobilita v letech 2022-2023 PDF
2023 Analýza kvalitativních rozhovorů s doktorandy vybraných českých vysokých škol PDF
2023 Základní postupy, problémy a potenciál ke zkvalitňování podpory kariérního růstu ve výzkumných organizacích-kvalitativní sonda PDF
2023 Profesní studijní programy: stav, zkušenosti a návrhy návazných analýz PDF
2023 Profesní a regionální struktura pracovních příležitostí v ČR se zaměřením na poptávku po vysokých kvalifikacích PDF
2023 Akademický inbreeding-sonda na základě repozitářů fakult PDF
2023 Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI - infografika 2023 PDF
2023 Přerušení studia doktorských studijních programů PDF
2023 Přetrvávající překážky v mobilitě a kariérním rozvoji výzkumných pracovníků PDF
2023 Systém sledování absolventů - příklady zahraniční praxe PDF
2023 Systém sledování absolventů - datové zdroje PDF
2022 Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI - infografika 2022 PDF
2022 Zaměstnanost absolventů VŠ v progresivních odvětvích PDF
2022 Postavení doktorandů v ČR z hlediska příjmů a sladění studia, práce a rodiny PDF
2022 Pracovní uplatnění absolventů doktorského studia PDF
2022 Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce - část I PDF
2022 Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce - část II PDF
2022 Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce - část III PDF
2022 Akademický inbreeding na vybraných fakultách českých vysokých škol PDF
2022 Současná situace v mezinárodní vědeckovýzkumné mobilitě - EURAXESS analýza PDF
2022 Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI z hlediska genderu PDF
2022 Příprava odborníků pro uplatnění ve VaVaI PDF
2021 Roční monitoring přípravy odborníků pro VaVaI - infografika 2021 PDF
2021 Kvalifikační a profesní struktura zaměstnanosti v doménách výzkumné a inovační specializace PDF
2021 Přehled systémů doktorského studia ve vybraných zemích EU PDF

Rok Název Odkaz
2023 Postavení žen v české vědě (Infografika) PNG
2023 Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2021) PDF
2023 The Position of Women in Czech Science (Monitoring Report 2021) PDF
2023 Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách (Analýza výročních zpráv vysokých škol) PDF
2023 Genderová dimenze v obsahu vzdělávání (Příručka k zavádění genderové dimenze do obsahu vzdělávání budoucích učitelů) PDF
2023 Jak na monitoring a evaluaci plánu genderové rovnosti (Příručka) PDF
2023 Plány genderové rovnosti v organizacích veřejného sektoru realizujících výzkumnou činnost (Zpráva k lednu 2023) PDF
2022 Postavení žen v české vědě (Infografika) PNG
2022 Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách PDF
2022 Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2020) PDF
2022 Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách – analýza výročních zpráv vysokých škol PDF
2022 Implementace genderové dimenze v obsahu výzkumu PDF
2022 Návratové granty PDF
2022 Odměňování v projektech Horizontu Evropa PDF
2022 Poptávané typy péče u akademických pracovnic a pracovníků: preference a náklady - výstupy ankety PDF
2022 Rodičovství na počátku profesní dráhy ve výzkumu (Souhrn) PDF
2022 Rodičovství na počátku profesní dráhy ve výzkumu PDF
2021 Gender v obsahu vysokoškolské výuky a výzkumu PDF
2021 Genderové audity PDF
2021 The Positon of Women in Czech Science (Monitoring report 2019) PDF
2021 Postavení žen v české vědě (Monitorovací zpráva za rok 2019) PDF
2021 Řetězení pracovních úvazků na dobu určitou PDF
2021 Ženy a muži v odborných komisích, hodnotících panelech a poradních skupinách poskytovatelů PDF
2021 Ženy ve vědě 2019 (Infografika) PDF

Rok Název Odkaz
2023 Covid 19 Pandemic Boost to Digitisation of the Czech Society - článek v recenzovaném časopise PDF
2023 Technology Assessment in Central and Eastern Europe. Status quo in 2022 and future prospects (příspěvek do publikace) PDF
2022 Technology assessment activities and science communication in Czechia - konferenční příspěvek, Berlin Convention22 PDF
2022 Covid 19 Pandemic Boost to Digitisation of the Czech Society - konferenční příspěvek, Inproforum 11-22 České Budějovice PDF
2022 ETAC5 Karlsruhe, Germany 7-22. The COVID-19 pandemic boosting digital technologies (koncept sekce) PDF
2022 COVID-19 pandemic boosting digital technologies (prezentace, ETAC5 Karlsruhe) PDF
2022 Technology Assessment in CZ (prezentace, ITA online workshop 3-22) PDF
2022 Technology Assessment in a Globalized World. Facing the Challenges of Transnational Technology Governance - kapitola v knize PDF

Rok Název Odkaz
2023 Časopis Ergo 3/2023 PDF
2023 Časopis Ergo 2/2023 PDF
2023 Časopis Ergo 1/2023 PDF
2022 Časopis Ergo 1/2022 PDF
2021 Časopis Ergo 1/2021 PDF
2021 Časopis Ergo 2/2021 PDF
2023 Newsletter 2 PDF
2023 Newsletter 1 PDF
Partneři

logoTC
Technologické centrum Praha

Strategické studie


Technologické centrum Praha (TC Praha) je unikátním českým pracovištěm, jež poskytuje široké spektrum služeb pro politiku VaVaI, rozvoj mezinárodní spolupráce v těchto oblastech, transfer technologií a taktéž rozvoj inovačního podnikání. Odborné analyticko-koncepční služby pro strategické rozhodování orgánů veřejné správy ČR v oblastech výzkumných a inovačních politik poskytuje TC Praha nepřetržitě od roku 2000. V průběhu let TC Praha prokázalo schopnost poskytovat kvalitní nezávislé informace pro tvorbu a implementaci politiky VaVaI na národní a regionální úrovni ČR, jakožto i mezinárodní úrovni. Příkladem z posledních let jsou mj. i souhrnné podklady pro přípravu Národních politik VaVaI ČR, komplexní metodicko-analyticky-organizační podpora formulace Národních priorit orientovaného VaVaI ČR anebo komplexní vyhodnocení překážek účasti „nových“ členských států EU v rámcových programech EU vypracované pro Evropský parlament. TC Praha je vysoce specializovaným pracovištěm, které systematicky rozvíjí nové přístupy pro foresight a technology assessment v rámci politiky VaVaI. Taktéž díky tomu se stalo TC Praha vysoce respektovaným a zároveň i vyhledávaným partnerem pro zahraniční spolupráci v oblastech socioekonomických souvislostí technologického rozvoje a politiky VaVaI.


logoGender
Sociologický ústav AV ČR

Národní kontaktní centrum – gender a věda


Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), jakožto součást Sociologického ústavu AV ČR, je unikátním specializovaným pracovištěm zaměřeným na problematiku genderových otázek ve VaVaI v ČR a v regionu střední a východní Evropy. V této oblasti NKC realizuje evropské a národní studie, jež slouží jako podklad pro zpracovávání expertíz a návrhů opatření pro státní správu, i jako návrh pro institucionální řešení na straně výzkumných organizací v ČR. Výzkum NKC se zaměřuje zejména na evaluaci politik genderové rovnosti na úrovni EU a v ČR, dále na monitoring a evaluaci implementace plánů genderové rovnosti ve výzkumných institucích ČR, jakož i u poskytovatelů, zpracovávání statistických analýz vývoje zastoupení žen a mužů ve VaVaI, výzkum v oblasti transformace systému VaVaI, hodnocení vědecké práce z hlediska genderu, dále na hodnocení vědeckých kariér, akademické mobility, kombinace práce a rodiny a uplatnění absolventů doktorského studia v oblastech VaVaI a na trhu práce, a v neposlední řadě také na genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí.


logoEU
Středisko společných činností AV ČR

Euraxess


Středisko společných činností AV ČR, jehož činnost spočívá zejména v infrastrukturní podpoře VaVaI, bylo MŠMT pověřeno, aby se stalo hlavním koordinátorem EURAXESS v ČR. EURAXESS ČR již 15 let představuje naprosto nepostradatelné pracoviště, na které se spoléhají všechny výzkumné organizace ČR, které se rozhodnou do pracovního poměru přijmout zahraničního pracovníka. Tým EURAXESS ČR disponuje jedinečným know-how, jež od roku 2005 neustále rozvíjí. EURAXESS ČR pracuje s každým příchozím zahraničním výzkumníkem a disponuje tak velmi rozsáhlým a unikátním souborem statistických dat, týkajících se mezinárodní mobility ve VaVaI v ČR. Jako člen mezinárodní sítě EURAXESS poskytuje anonymizovaná data Evropské komisi a může je porovnávat se situací v ostatních evropských zemích, k jejichž údajům má přístup, a sdílet s ostatními evropskými kancelářemi EURAXESS své zkušenosti při pravidelných mezinárodních setkáních.


logoNVF
Národní vzdělávací fondNárodní vzdělávací fond se dlouhodobě zabývá analýzami trhu práce a vzdělávání v jejich vzájemných souvislostech. Využívá pro to široké spektrum kvantitativních a kvalitativních analytických metod, realizuje vlastní dotazníková šetření, resp. polostrukturované rozhovory a fokusní skupiny. Jakožto nedílná součást Centra excelence pro výzkum konkurenceschopnosti ČR zpracoval NVF mj. také analýzy přípravy lidských zdrojů pro VaVaI, byl zapojen do vyhodnocování politik VaVaI ČR, resp. do aktualizací národních dokumentů ČR v této oblasti; podílel se rovněž na projektu INKA 2014+ (ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR), zaměřeného na analýzu a vyhodnocování inovační kapacity ČR, a na mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje. Analyzoval připravenost podnikového prostředí a vzdělávacích institucí na nové technologické trendy v Ústeckém kraji. Účastnil se taktéž příprav národních strategických dokumentů, a to Strategie rozvoje lidských zdrojů a Strategie celoživotního učení, zpracoval materiál Iniciativa Práce 4.0 a podílel se i na přípravě materiálu Iniciativa Průmysl 4.0. Podrobněji se zabýval analýzou doktorských studijních programů na některých vysokých školách ČR, zejména na Univerzitě Karlově. NVF působí jakožto expertní konzultant za ČR při zpracovávání prognóz kvalifikačních potřeb v projektu Real-Time Labour Market Information on Skill Requirements (Cedefop). V neposlední řadě je rovněž jedním z klíčových partnerů Ministerstva práce a sociálních věcí v projektu Kompas, zaměřeném na vytvoření udržitelného systému monitoringu a predikcí vývoje na trhu práce.